Voorbereidingsfase

Fase 1. De voorbereiding

De eerste stap bij het succesvol verbouwen, restaureren of herbestemmen van een pand is de voorbereidingsfase. Hierin worden de wensen en de haalbaarheid zo volledig mogelijk in kaart.

De voorbereidingsfase bestaat uit verschillende onderdelen. Sommigen zijn verplicht, anderen optioneel of worden specifiek gevraagd voor bepaalde gebouwen of eisen en wensen van opdrachtgevers.

Programma van Eisen

In een programma van eisen worden uw wensen vertaald naar bouwkundige uitgangspunten, waaraan het ontwerp moet voldoen. Er wordt gekeken naar onder andere de mogelijkheden, de haalbaarheid, de verwachte kosten en de geschatte planning. De richting wordt vastgelegd in een overzichtelijk document.

Ter voorbereiding op het programma van eisen (PvE) kan u al veel dingen zelf doen. Zoals:

 • Maak ruwe schetsen of foto’s van het gewenste eindresultaat, of verzamel foto’s uit magazines of van internet.
 • Oriënteer op de te gebruiken materialen
 • Prioriteer uw wensenlijst: wat is voor u onmisbaar en wat is optioneel?
Programma van Eisen
rapport nieuw

Bouwhistorisch onderzoek

(dit onderdeel is specifiek van toepassing bij een verbouwing of restauratie van een monument)

Een ontwerp gaat vaak uit van de meest optimale omstandigheden. Bij de verbouwing of restauratie van een monument dient u ook rekening houden met de cultuurhistorische waarde. Dit heeft mogelijk consequenties voor de bouwplannen.

Een bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de cultuurhistorische waarde van een monument, zowel voor het geheel als voor onderdelen daarvan. Er bestaan drie soorten bouwhistorische onderzoeken, met verschil in diepgang, breedte en uitwerking.

Een bouwhistorisch onderzoek is belangrijk en wordt in sommige gevallen, zoals bij een rijksmonument, verplicht gesteld door de gemeente of door Monumentenzorg. Het is altijd verstandig om dit uit te laten voeren. Vraagt u de bouwvergunning meteen correct aan, dan kan dit het bouwproces aanzienlijk versnellen.

Haalbaarheidsonderzoek

U kan prachtige plannen maken voor de verbouwing van uw woonhuis, villa, kantoorgebouw of monumentaal pand, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd haalbaar zijn. Zo kan u tijdens de restauratie stuiten op de volgende problemen:

 • Regelgeving en bestemmingsplannen
 • Planologische haalbaarheid van de verbouwing
 • Oplopende bouwkosten en grenzen aan het beschikbare budget
 • Beoogde gebruik van het gebouw

Als ervaren restauratie-architecten zijn de afbreukrisico’s van een grootschalige verbouwing binnen het bureau bekend en wordt u hiervoor beschermt. Dit gebeurt onder andere via een haalbaarheidsonderzoek. Uw wensen en de meest optimale methodiek om ze te realiseren staan hierin centraal.

Door de bouwplannen in een vroeg stadium eerlijk en realistisch te bespreken en te toetsen op haalbaarheid, behoeden wij u voor onrealistische verwachtingen en financiële teleurstellingen. Dit is een geruststellende gedachte.

Status nieuw
Gebreken

Gebrekenlijst

Een gebrekenlijst is een lijst met bouwkundige gebreken die per element of onderdeel aangeeft wat het gebrek is en hoe ernstig dit is. De locatie is tevens bekend. In sommige gevallen wordt niet alleen gevraagd om een opname van de gebreken, maar ook hoe uw dit verhelpt en welke materialen daarvoor geschikt zijn.

Als ervaren restauratie-architecten bestaat er uitgebreide kennis binnen het bureau van bouwkundige problemen die zich kunnen voordoen bij monumenten en historische gebouwen. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar praktische, maar vooral ook naar esthetische oplossingen. Een historisch pand moet zijn allure behouden en geen mengelmoes worden van verschillende bouwstijlen. Hier wordt – ook bij het opstellen van de gebrekenlijst en tijdens de materialisatie – nauwlettend op toe gezien.

Voor elke verbouwing kan een gebrekenlijst opgesteld worden. Bent u aangesloten bij Monumentenwacht, dan ontvangt u om het jaar een onderhoudsrapport.

Inventarisatie subsidies al tijdens de voorbereiding

In bepaalde gevallen kunt u financiële ondersteuning krijgen voor de verbouwing of restauratie van een monument. Dit is afhankelijk van onder andere:

 • Het soort werkzaamheden
 • De categorie van het monument
 • Het type eigenaar
 • De soort subsidieregeling

Ondanks de vele mogelijkheden voor het gesubsidieerd verbouwen van monumenten wordt er weinig gebruik van gemaakt. De voornaamste reden hiervoor is onwetendheid en de onbekendheid met de wet- en regelgeving.

Vis Architecten kent de verschillende mogelijkheden en helpt u bij het aanvragen van de subsidies. In sommige gevallen worden de kosten voor de instandhouding en het herstel van het monument deels vergoed. Profiteer hier dus van en laat geen geld liggen.

Subsidies

Voorbereidingsfase essentieel voor succesvolle restauratie

De voorbereidingsfase is essentieel voor het succesvol restaureren, verbouwen of herbestemmen van een woonhuis, kantoorgebouw of monumentaal pand. Uw wensen zijn de uitgangspunten, dit wordt vertaald naar een realistisch en effectief bouwplan. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en bent u verzekerd van het beste resultaat.

Stel hier uw vraag