Brim begroting standaardmodel van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed

Zeven vragen over subsidie onderhoud monumenten via het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (Brim 2015)

De overheid stimuleert onderhoud van rijksmonumentale panden met de Brim-regeling. Onderdeel van dat besluit is financiële steun voor eigenaren via de subsidie instandhouding monumenten, afgekort tot sim of ook wel Brim-subsidie genoemd. De steun is met nadruk gericht op sober doelmatig en planmatig onderhoud.

1. Wie komt in aanmerking voor deze instandhoudingssubsidie?

Eigenaren van een rijksmonument zonder woonfunctie kunnen een deel van de onderhoudskosten financieren met de Brim-subsidie. Ook professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen met woonhuizen in hun bezit komen in aanmerking voor steun. Alle aanvragers moeten een onderhoudsplan voor zes jaar met een bijbehorende begroting insturen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eigenaren van een kerk komen in aanmerking als het gebouw in die jaren van het onderhoudsplan een religieuze functie of andere functie dan een woonfunctie vervult.

2. En wie valt niet onder de Brim?

Particuliere eigenaren van een rijksmonument dat een woonfunctie, of van oorsprong die functie heeft komen niet in aanmerking hiervoor. Ook eigenaren van monumenten met een andere status, bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale monumenten, zijn helaas uitgesloten voor deze vorm van subsidie via de Brim-regeling.

3. Waar is de subsidie instandhouding monumenten voor bestemd?

Met nadruk is de steun voor instandhouding bestemd voor onderhoud zoals schilderwerk, voegwerk en herstel van houtwerk. De subsidieverlener noemt dat ‘sober onderhoud’. Voor grotere en uitgebreidere restauraties aan een rijksmonument is het mogelijk een laagrentende lening aan te vragen via het Nationaal Restauratiefonds. Net als voor eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis.

4. Hoe hoog is de subsidiebijdrage?

De hoogte van de maximaal mogelijke bijdrage wordt vanaf 2013 bepaalt aan de hand van de verzekerde waarde voor de herbouw van het monument. Dit is een harde voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Brim-subsidie. Als maximaal bedrag voor onderhoudskosten geld 0,5% van de herbouwwaarde per jaar. Dus een onderhoudsplan van zes jaar zou begroot moeten worden op 3% van de herbouwwaarde. De uiteindelijke bijdrage van de overheid bedraagt 50% van die onderhoudskosten met een maximum van 200.000 euro voor gebouwde monumenten. De overige helft is voor rekening van de eigenaar. De minimale begroting voor een subsidieaanvraag moet 6000 euro zijn.

Voor molens, omdat die bewegende onderdelen bevatten die onderhevig zijn aan meer slijtage, geldt geen percentage van 3% van de herbouwwaarde, maar een maximaal bedrag van 60.000 euro per zes jaar aan onderhoudskosten. Een uiteindelijke subsidie bedraagt dan maximaal de helft, 30.000 euro. Ook voor groene en archeologische rijksmonumenten gelden andere percentages en bedragen.

5. Waar gaat het geld voor monumenten naar toe?

In totaal is de subsidiepot voor financiële steun voor instandhouding van monumenten in 2015 50,5 miljoen euro groot. Het overgrote deel daarvan is bestemd voor gebouwde monumenten. Een klein deel voor groene en archeologische monumenten. In 2014 is voor de zes jaar daarna aan 1711 monumenten steun toegekend. Voor dat jaar was er sprake van een overvraag op de beschikbare subsidiepot van 11 miljoen euro. Uiteindelijk zijn 37 aanvragen voor subsidie om budgettaire redenen afgewezen, waarvan 35 grote monumenten.

6. Hoe vraag je subsidie instandhouding monumenten aan?

Eigenaren van een rijksmonument kunnen in 2015 van 1 februari tot en met 31 maart een aanvraag indienen voor een bijdrage in het onderhoudsplan voor 2016-2021 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Brim 2015 wordt gekoppeld aan richtlijnen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De richtlijnen bieden zowel de overheid als de deskundige handvatten voor het toepassen van de juiste materialen, producten, technieken en werkwijze. Belangrijk is dat de werkzaamheden nog niet zijn gestart. Bij de aanvraag moet een modelbegroting worden opgestuurd volgens een aangegeven standaard. De dienst maakt voor 1 september bekend of, en hoeveel subsidie zij toekent.

7. Wat zijn de plannen en veranderingen voor subsidie via de Brim in 2015?

De begrotingsmodellen voor groene en archeologische monumenten zijn vernieuwd. Voor gebouwde monumenten zijn die hetzelfde gebleven. In totaal is er voor 2015 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan de subsidiepot, nadat er in eerdere jaren op is beknibbeld. In 2013 zijn in een nieuwe Brim-regeling de grootste veranderingen van kracht geworden. Het gevolg is dat grote kerken en bijvoorbeeld kastelen sindsdien minder geld krijgen om een groot onderhoud of restauraties uit te voeren, omdat de regeling voorziet in ‘klein’ onderhoud verspreid over meer monumenten.

Wil je meer weten over de aanpak van Vis Restauratie Architecten? Neem dan contact op:

Lees ook over het bouwproces bij monumenten

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase

E-mail: o.vis@visarchitecten.nl Tel: 070 - 361 5722

Deel deze pagina

Leave a Comment

Your email address will not be published.