De Joodse Begraafplaats in Wassenaar heeft eind augustus 2017 de instandhouding subsidie toegekend gekregen in de categorie groene monumenten.

Subsidie voor onderhoud van monumenten

Dit jaar hebben 1135 rijksmonumenten subsidie voor onderhoud van 2018 -2024 toegewezen gekregen. Ook de door Vis Architecten ingediende subsidie aanvragen in de categorie groene monumenten, voor zowel de Joodse Begraafplaats in Den Haag als de Joodse Begraafplaats in Wassenaar, zijn toegekend.

Subsidieaanvragen voor onderhoud van 2019-2025 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2018 worden ingediend via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

1. Wat houdt de Subsidieregeling instandhouding monumenten in?

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is in het leven geroepen om de instandhouding van rijksmonumenten te stimuleren. U als eigenaar, maar ook de overheid, heeft belang bij een goede conditie van het monument. Met deze subsidie komt de overheid eigenaren van rijksmonumenten tegemoet in de onderhoudskosten. De steun is gericht op het normale onderhoud, gebaseerd op een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar.

Sinds 1 juli 2016 is de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) de vervanging van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Heeft u tussen 2010 en 2016 subsidie aangevraagd? Dan kunt u hier de tekst van het Besluit vinden.

2. Wie komt in aanmerking?

Eigenaren van rijksmonumenten die niet bestemd zijn als woonhuis, kunnen een tegemoetkoming in de onderhoudskosten krijgen in de vorm van de instandhoudingssubsidie. Ook professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen met rijksmonumenten in hun bezit komen in aanmerking voor steun.

De rijksmonumenten waarvoor deze subsidie kan worden aangevraagd zijn verdeeld over 3 categorieën: gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten.

3. Wie komt niet in aanmerking?

Eigenaren van rijksmonumenten met oorspronkelijk geheel of gedeeltelijk een woonfunctie, maar ook rijksmonumenten die inmiddels voor meer dan 50% van het oppervlak in gebruik zijn als woning, komen niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Daarnaast zijn ook eigenaren van monumenten met een andere status, bijvoorbeeld gemeentelijke of provinciale monumenten, uitgesloten voor deze vorm van subsidie. Voor deze monumenten zijn andere financiële mogelijkheden beschikbaar.

Doe de financieringscheck!

4. Welke werkzaamheden worden vergoed?

De instandhoudingssubsidie is gericht op het normale onderhoud, zoals schilderwerk of herstel van houtwerk. Met als doel het rijksmonument te herstellen, verder verval te voorkomen en/of de goede staat te behouden. De werkzaamheden moeten sober, doelmatig en technisch noodzakelijk zijn. En gericht zijn op maximaal behoud van monumentale waarden van met name historische materialen en constructies.

“Behoud gaat hierbij vóór herstel, herstel vóór vervanging en vervanging vóór reconstructie.”  (RCE, 2017)

Reconstructie valt in principe niet onder de instandhoudingssubsidie, net als werkzaamheden die zijn gestart of voltooid zijn voor aanvraag en werkzaamheden die voortkomen uit herbestemming.

5. Wat is de maximale bijdrage?

De uiteindelijke vergoeding van onderhoudskosten bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal de helft van de aangevraagde subsidiabele kosten.

De kosten over de periode van 6 jaar moeten in de subsidie aanvraag hoger zijn dan een normbedrag, welke per categorie verschilt. Ook het maximum bedrag verschilt per categorie, daarnaast zijn er nog een aantal extra uitzonderingen.

Bij gebouwde monumenten moeten de kosten hoger liggen dan €6000.- . Daarnaast is de maximaal mogelijke bijdrage 3% van de herbouwwaarde van het monument. De herbouwwaarde is terug te vinden op de polis of offerte van de verzekeraar.

Binnen de categorie gebouwde monumenten zijn molens een uitzondering. Vanwege de aan meer slijtage onderhevig zijnde bewegende onderdelen, zullen de maximaal vergoedde kosten nooit meer dan €60.000,- per 6 jaar zijn.

Ook bij groene monumenten moeten de subsidiabele kosten hoger zijn dan €6000,- . Het verschil met de gebouwde monumenten is dat de maximale subsidiabele kosten voor groene monumenten bepaald worden aan de hand van normbedragen.

Archeologische monumenten hebben vaak laag uitvallende kosten voor het onderhoud, daarom geldt er geen maximum bedrag en moeten de minimale kosten hoger zijn dan €3000,- .

6. Hoe vraag je subsidie instandhouding monumenten aan?

De instandhoudingssubsidie kan jaarlijks in februari en maart worden aangevraagd. Wij hebben ervaring in het aanvragen van deze subsidie en het opstellen van de benodigde documenten zoals:

  • Een meerjarenbegroting, waarbij de kosten voor de verschillende werkzaamheden worden ingevuld.
  • Een inspectierapport, niet ouder dan 2 jaar, opgesteld door een deskundige. De huidige technische staat van dit rapport wordt hierin beschreven, daarnaast geeft het rapport een overzicht van de gebreken, oorzaken en gevolgen hiervan. Als laatste dient het rapport adviezen over de uit te voeren werkzaamheden en urgentie te bevatten.
  • Overzichts- en detailfoto’s waardoor een duidelijke indruk kan worden verkregen van de aard en omvang het monument, haar directe omgeving en de omvang van gebreken.
  • Een gedetailleerde werkomschrijving van de werkzaamheden en het beoogde resultaat, maar ook een beschrijving van de aard en omvang van de werkzaamheden in de vorm van een bestek zijn alleen verplicht bij aanvraag met begroting van meer dan €000,-.

Daarnaast zijn bij de aanvraag van gebouwde en groene rijksmonumenten extra bijlagen verplicht. Dit betreft bij het gebouwde monument een bewijs van de herbouwwaarde en bij het groene monument een overzichtskaart met de omvang en hoofdstructuur van de groenaanleg. Ook hiervoor hebben wij de benodigde kennis en ervaring.

7. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?

Bent u eigenaar van een gebouwd rijksmonument zoals een museum, kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren?

Of bent u de eigenaar van een groen rijksmonument zoals een buitenplaats, begraafplaats, park of tuin, of van een archeologisch rijksmonument?

Wij helpen u graag met uw aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Wil je meer weten over de aanpak van Vis Restauratie Architecten? Neem dan contact op:

Lees ook over het bouwproces bij monumenten

  1. Voorbereidingsfase
  2. Schetsfase
  3. Definitief Ontwerpfase
  4. Bestekfase
  5. Uitvoeringsfase

E-mail: o.vis@visarchitecten.nl Tel: 070 - 361 5722

Deel deze pagina

Leave a Comment

Your email address will not be published.